12 steg
   
  12 karaktärsdrag
   
  12 traditioner
   
  12 förmågor
   
  A.R.T.S. verktyg
   
  Undvikandets
anorexia
   

A.R.T.S. Anonymous 12 Traditioner

  1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom A.R.T.S.

  2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande Gud, som må komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte.

  3. Det enda villkoret för medlemskap i A.R.T.S. är en önskan att identifiera och uttrycka vår kreativitet.

  4. Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller A.R.T.S. i sin helhet.

  5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de konstnärer och artister som fortfarande lider.

  6. En A.R.T.S. grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag och därigenom riskera att problem med pengar, äganderätt och prestige avleder oss från vårt huvudsyfte.

  7. Varje A.R.T.S. grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.

  8. A.R.T.S. bör alltid förbli icke-yrkesmässigt, men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter.

  9. A.R.T.S. som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet – direkt ansvariga inför dem de tjänar.

  10. A.R.T.S. tar inte ställning i yttre angelägenheter, alltså bör A.R.T.S. namn aldrig bli indraget i offentliga tvister.

  11. Vårt förhållningssätt till allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bör alltid bibehålla vår personliga anonymitet i förhållande till massmedia.

  12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip framför person.